เห็นคำว่า แซฟฟิก (Sapphic) ผ่านหูผ่านตา แต่ยังสงสัยว่าคืออะไร และจะใช้อย่างไร 

© 2021 lily house.
LINE LOGO SVG